Różnice wskazań wodomierzy

W związku z pytaniami dotyczącymi różnic w zużyciu wody pomiędzy wodomierzem głównym, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych wyjaśniamy, jak niżej.

Obowiązek rozliczania kosztów dostarczonej do budynku wody i odprowadzanych ścieków nakłada ustawa z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j: Dz.U. 2006, nr 123, poz. 858, z późn. zm.).

Opłaty za wodę i ścieki regulowane są przez mieszkańców na podstawie wskazań wodomierza indywidualnego oraz różnicy pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych, dzielonego - w myśl obowiązującego w RSM Regulaminu Rozliczania Kosztów Eksploatacji (…) – równo na osoby zamieszkujące w danym budynku.

Doliczane różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych występują  zawsze i zostały przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23.10.2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze …( Dz. U. 2007, nr 209, poz. 1513).

Jakie są główne przyczyny powstawania różnic pomiędzy wskazaniem wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych ?

1/ Błędne wskazania wodomierzy głównych.     W myśl obowiązujących przepisów, dopuszczalne błędy graniczne wodomierzy  w użytkowaniu wynoszą od + 4% do  + 10% w zależności od wielkości przepływu wody. Stąd odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są uznawane powszechnie za zjawisko normalne, mieszczące się w normie.                            

Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%, i one powodują podjęcie przez  RSM czynności wyjaśniających przyczyny tej sytuacji,

2/ Niejednoczesność odczytów wodomierzy.  ZWiK nie odczytuje wodomierzy głównych w tym samym dniu co RSM wodomierze mieszkaniowe,

3/ Przepływ wody przez wodomierz mieszkaniowy poniżej progu rozruchowego wodomierza (spowodowanego np. dławieniem zaworu spłuczki lub przepuszczaniem wody przy nocnym wzroście ciśnienia w instalacji).                                             

Próg rozruchu wodomierza jest to próg poniżej którego wodomierz albo nie pracuje, albo jego wskazania obarczone są błędem pomiaru bliskim 100%,

4/ Wadliwy montaż wodomierza mieszkaniowego (montaż pionowy zamiast poziomego powoduje obniżenie dokładności wskazań co może sprawić że montowane przez RSM dobre wodomierze klasy B spadają do klasy A najniższej),

5/ Zanik ciśnienia dyspozycyjnego spowodowany zdławieniem zaworu przed wodomierzem, zarośniętą, zamuloną instalacją wewnętrzną w budynku, (szczególnie w mieszkaniach na „kolankach” o małych przekrojach), zarośnięta wężownica w piecykach gazowych, zabrudzone sitka wylewek w bateriach punktów czerpalnych wody itp.

Uczulamy zatem mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje urządzenia odbiorcze.          

Ważne jest utrzymywanie w sprawności armatury łazienkowej, żeby wyeliminować „cieknące spłuczki i krany”. Niestety mimo zamontowania nowoczesnych wodomierzy różnice wskazań  nadal występują  i możemy jedynie zmierzać do ich ograniczania.