Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
A A A

KLAUZULA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rawicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Rawiczu, z siedzibą w Rawiczu
ul. Sucharskiego 15
63-900 Rawicz tel. 65 546 22 41 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w RSM Rawicz jest Pan Dawid Górski, kontakt: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 665 505 439.

3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się, w szczególności, na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

 2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,

 3. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,

 4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

 5. Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

 6. Kodeksu postępowania administracyjnego,

 7. Kodeksu cywilnego,

 8. Statutu i Regulaminów RSM.

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania i organom kontrolnym.

6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8. Dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych wynikających
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przez okres dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora;

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

10. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych.

11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania lub uwagi jesteśmy do twojej dyspozycji!

KONTAKT