Opłata przekształceniowa

RSM wyjaśnia, że Ustawa z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu przez użytkownika wieczystego, użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.z 2018 r. poz. 1716),

dokonała tego przekształcenia z mocą od dnia  01.01.2019 r., udzielając jednocześnie 60% bonifikaty od tej opłaty (w odniesieniu do gruntów Skarbu Państwa), jeżeli użytkownik gruntu dokona jednorazowo spłaty opłaty przekształceniowej do dnia 31.12.2019 r.

Takiej 60% bonifikaty udzieliła też Gmina Rawicz  w odniesieniu do swoich gruntów.

Bez tej jednorazowej spłaty, opłata musiałaby być wnoszona przez 20 lat, bez bonifikaty.

Wobec powyższego, Walne Zgromadzenie RSM odbyte w dniach 20, 21, 22, 27 i 28 maja 2019 r. podjęło Uchwałę nr 5/19, na mocy której RSM spłaci jednorazowo w 2019 r. opłatę przekształceniową za grunty Skabu Państwa i  Gminy Rawicz a wniesioną opłatę rozłoży swoim członkom i nieczłonkom, na 24 miesięczne raty.  Opłata ta miała być wprowadzona od 1 października 2019 r. ale ponieważ Starostwo oraz Gmina nie zdążyły do czerwca wydać stosownych zaświadczeń dla wszystkich nieruchomości, dlatego nastąpiło przesunięcie wprowadzenia tej opłaty o 3 m-ce tj. od 01.01.2020 r.

Na mocy w/w uchwały WZ, Rada Nadzorcza Uchwałą nr 21/2019 z dnia 24.09.2019 r. wprowadziła od dnia 1 stycznia 2020 r. opłatę przekształceniową  w wysokości 1/24 jednorazowej, wcześniejszej spłaty tej opłaty, z uwzględnieniem 60% bonifikaty. Opłata ta zostanie pomniejszona o wpłaty za wieczyste użytkowanie wniesione przez członków RSM w 2019 r.

Opłata o której mowa wyżej nie obejmuje osób z pełną własnością lokali, które opłacają je samodzielnie do właściwego urzędu.

Uchwały WZ Nr 5/19 oraz RN Nr 21/2019 opublikowane są na stronie www.rsmrawicz.pl

w zakładce akty prawne – inne.