Od marca 2022 r. zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z uchwałą NR XLII/1/2021 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego" z dnia 09 listopada 2021 r.,

w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, od marca 2022 roku dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wysokość miesięcznej opłaty za jedną osobę wynosić będzie 33,00 zł. Więcej informacji.